Użytkowanie wieczyste gruntów, na których znajdują się budynki wielolokalowe, ma zostać zniesione z nadejściem nowego roku – taką deklarację zapowiedziało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

 

Od nowego roku, właściciele posiadający lokale w nieruchomościach wielorodzinnych zostaną również właścicielami gruntu, na którym ten dom stoi. Do tej pory przekształcenie na własność było możliwe, jednak wiązało się z wieloma formalnościami (np. koniecznym było uzyskanie zgody od  mieszkańców posiadając ponad połowę udziałów w nieruchomości) – dziś przekształcenie ma się odbywać na mocy ustawy. Warunki? Jest jeden: nieruchomość musiała zostać zbudowana i oddana pod cele mieszkaniowe.

Koszty

Coroczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego zostaną zlikwidowane. Jednak, to tyle dobrych informacji. Najprawdopodobniej, a raczej z całą pewnością, osoby, które staną się pełnoprawnymi posiadaczami gruntów, będą podlegali opłacie przekształceniowej. Ile będziemy musieli zapłacić? Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące przepisy – dość dużo. Wartość prawa użytkowania wieczystego szacunkowo stanowi ok. 60- 70% wartości własności. Jeżeli dzisiaj użytkownik płaci tysiąc PLN za rok, to biorąc pod uwagę, że opłata za użytkowanie wynosi rocznie 1%, to wartość udziału warta jest 1000 tys. PLN. Przekształcenie będzie kosztowało ok. 30-40 tyś. PLN. Na szczegóły musimy jeszcze jednak poczekać – nie jest bowiem przesądzone, czy i jakie opłaty będą ustanowione za przekształcenie.

 

Przypomnijmy również, że przekształcenie będzie odbywało się z ustawy, z mocy prawa, a więc pozbawione będzie dobrowolności.