Przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami określają definicję ustawową rzeczoznawstwa majątkowego. Zgodnie z tymi przepisami rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w ustawie. Kim jest zatem rzeczoznawca majątkowy i czym dokładnie się zajmuje? O tym w artykule poniżej.

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wskazuje nie tylko definicję ustawową samego rzeczoznawstwa majątkowego, ale również osoby rzeczoznawcy. Zgodnie z przepisami może nim zostać osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. W praktyce kompetencje te nie dotyczą wyłącznie określana wartości nieruchomości, ale również maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wskazuje również na obowiązki rzeczoznawcy majątkowego. Nadrzędną zasadą jest, że rzeczoznawca powinien wykonywać czynności szacowania nieruchomości zgodnie z zasadami, wynikającymi z przepisów prawa oraz ogólnie przyjętych standardów zawodowych. Dodatkowo osoba wykonująca ten zawód powinna zachować szczególną staranność przy wykonywaniu czynności oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej (ze szczególnym uwzględnieniem zasady bezstronności). Rzeczoznawstwo majątkowe należy do kategorii zawódów, które wymagają nieustannego doszkalania, dlatego osoba zajmująca się tym fachem musi również pamiętać o nieustannym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.