W pracy rzeczoznawcy majątkowego klasyczne nieruchomości gruntowe nie stanowią jedynego przedmiotu badań – wyceny. Niejednokrotnie rzeczoznawca musi bowiem zmierzyć się z różnymi typami nieruchomości. Przykładem takiego specyficznego rodzaju mogą być chociażby nieruchomości rolne lub leśne. W jaki sposób należy dokonywać ich wyceny? Czym się charakteryzują? O tym w artykule poniżej.

Czym jest nieruchomość rolna?

Zgodnie z przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Jaką metodą wycenia się nieruchomość rolną?

Tak naprawdę sposób wyceny nieruchomości rolnej zależy przede wszystkim od celu wyceny. Najbardziej popularną metodą jest ustalenie wartości rynkowej. Przykładowo, zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi (z drobnym zastrzeżeniem) wartość rynkowa nieruchomości.

Wartość rynkowa nieruchomości

Wartość rynkowa nieruchomości jest natomiast określana według aktualnego sposobu użytkowania nieruchomości, jeżeli przeznaczenie jej, zgodne z celem wywłaszczenia, nie powoduje zwiększenia jej wartości (tak zwana zasada korzyści). Wyceny można z kolei dokonać na podstawie trzech dostępnych metod – podejścia porównawczego, dochodowego lub mieszanego.

Elementy składowe nieruchomości rolnej

Wraz z gruntem wycenia się również wszystkie te składniki, które się na nim znajdują. Każdy element natomiast należy analizować osobno i szacować jego wartość przy użyciu odrębnej, stosownej metody. Przykładowo, w kontekście odszkodowania za wywłaszczenie, przy określaniu wartości drzewostanu leśnego albo zadrzewień, jeżeli w drzewostanie znajdują się materiały użytkowe, szacuje się wartość drewna, znajdującego się w tym drzewostanie. Jeżeli w drzewostanie nie występuje materiał użytkowy lub wartość drewna, które może zostać pozyskane, jest niższa od kosztów zalesienia i pielęgnacji drzewostanu, szacuje się koszty zalesienia oraz koszty pielęgnacji drzewostanu do dnia wywłaszczenia.

Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę

Wycena nieruchomości rolnej przez rzeczoznawcę nie jest łatwym procesem i wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Właśnie dlatego, chcąc określić wartość nieruchomości, warto korzystać z usług specjalistów, aby nie popełnić podstawowych błędów.