Rzeczoznawca majątkowy w swojej pracy podejmuje nie tylko problematykę wyceny nieruchomości, ale również innych składników majątkowych, jak chociażby maszyn i urządzeń. Tego typu wycena rządzi się nieco innymi prawami niż klasyczna wycena nieruchomości. Co należy na ten temat wiedzieć? Jak wycenia się maszyny i urządzenia? O tym kilka słów w artykule poniżej.

Czym są maszyny i urządzenia?

Maszyny i urządzenia najczęściej podlegają wycenie jako element aktywów trwałych przedsiębiorstwa (o długotrwałym użytkowaniu i znacznej wartości jednostkowej). Definicje obu tych pojęć nie zostały jasno określone w przepisach. O ile jeszcze maszyna posiada swoją definicję legalną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań maszyn, o tyle ustalenie definicji urządzenia wymaga odwołania się do definicji słownikowej. Nie da się jednak ukryć, że znalezienie tych określeń wymaga szczegółowego zbadania tematu.

Dlaczego maszyny i urządzenia podlegają wycenie?

Jak już wspomniano wyżej, wyceny maszyn i urządzeń najczęściej dokonuje się w odniesieniu do spraw przedsiębiorstwa - sprzedaży składników majątku danego przedsiębiorstwa, łączenia i przekształcania spółek, występowania o przyznanie kredytów, pożyczek, leasingów, przeprowadzania upadłości przedsiębiorstwa lub też sporządzania analiz inwestycyjnych. W zależności od celu wybiera się sposób dokonywania wyceny.

Jakie są metody wyceny maszyn i urządzeń?

Możliwe metody wyceny maszyn i urządzeń regulują Międzynarodowe Standardy Wyceny. Uwzględniono w nich trzy podejścia – porównawcze, kosztowe oraz kapitalizacji dochodu. To ostatnie wykorzystuje się, gdy znamy kwotę dochodu uzyskiwanego z danego przedmiotu. Podejście kosztowe występuje wtedy, gdy nie jest możliwe ustalenie danych porównawczych. Najdokładniejszą metodą jest jednak podejście porównawcze, które opiera się na porównaniu danych, dostępnych na rynku. Z tym że nie zawsze możliwe jest jego zastosowanie z uwagi na nietypowość niektórych maszyn i urządzeń i brak danych na danym rynku.

Kto może wyceniać maszyny i urządzenia?

Ważne przy tym jest, że nie każdy rzeczoznawca może podejmować się wyceny maszyn i urządzeń. Z art. 174 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wynika, że w zasadzie każda osoba, posiadająca uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, może sporządzać taką wycenę. W praktyce jednak rzeczoznawca musi legitymować się specjalistyczną wiedzą. To z kolei potwierdza się poprzez przynależność do jednej z organizacji rzeczoznawców – SIMP, SITR, PZM lub BOMIS.