Podstawowym celem wyceny maszyn, urządzeń, środków technicznych czy linii produkcyjnych jest oszacowanie ich wartości rynkowej. Wartość rynkowa – to cena, jaką gotowy jest zapłacić potencjalny nabywca w przypadku, gdy zachodzą następujące czynniki: strony są niezależne, nie działają w sytuacji przymuszenia, znają okoliczności i cechy środka będącego obiektem transakcji oraz istnieje odpowiedni czas na podjęcie decyzji.

Z chwilą otwarcia spadku spadkobiercy wchodzą łącznie w posiadanie całości masy spadkowej. Bardzo często spadek dziedziczony jest przez kilka osób. Każdy ze spadkobierców nabywa określony udział, tym samym stając się współwłaścicielem całego majątku spadkodawcy. Spadek w momencie dziedziczenie nie jest bowiem podzielony na poszczególne składniki majątku. Aby spadkobiercy zostali wyłącznymi właścicielami poszczególnych rzeczy wchodzących w skład spadku, należy przeprowadzić dział spadku.

Aby najkorzystniej kupić lub sprzedać nieruchomość często sięgamy po pomoc rzeczoznawcy majątkowego. Profesjonalna wycena zdecydowanie ograniczy możliwość przepłacenia lub zbyt taniego zbycia nieruchomości. Sporządzenie udokumentowanej wyceny przez uprawnionego rzeczoznawcę nie zawsze jednak wynika z naszej woli. Zdarza się, że stanowi ona wymóg, regulowany przepisami.

Instytucja służebności drogi koniecznej powstała by pomóc właścicielom nieruchomości, które nie mają dostępu do drogi publicznej czy do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich lub dostęp ten jest nieodpowiedni. Jest prawem, zgodnie z którym właściciel takiej nieruchomości może żądać za wynagrodzeniem ustanowienia drogi, która będzie łącznikiem pomiędzy jego nieruchomością a drogą publiczną. Zagadnienia dotyczące drogi koniecznej reguluje art. 145 Kodeksu Cywilnego.

Kredyty hipoteczne udzielane przez banki na zakup nieruchomości (mieszkania, działki, domu, realizację inwestycji, budowę domu) należą do najniżej oprocentowanych i najpopularniejszych kredytów dostępnych na rynku. Mimo, że ich kwoty są wysokie, banki chętnie udzielają tego typu kredytów, gdyż są dobrze zabezpieczone przed ewentualnym brakiem spłaty przez kredytobiorcę. Najlepszym zabezpieczeniem takiego kredytu jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości. W związku z tym bank musi znać wartość rynkową nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie. Dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych sporządzana jest wycena nieruchomości.

Kupno działki wymaga dokładnego sprawdzenia, jakie jest przeznaczenie gruntu. Dzięki temu będziesz mieć pewność, czy działka jest na pewno przeznaczona pod budowę domu lub można ją będzie przekwalifikować na budowlaną. Również warto poznać plany związane z otoczeniem Twojego przyszłego domu. Żeby uniknąć rozczarowania i przykrych niespodzianek dobrze jest zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku dla danego obszaru, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Przygotowana likwidacja, czyli pre-pack (ang. pre-packaged insolvency) została wprowadzona do ustawy Prawo upadłościowe z dniem 1 stycznia 2016r. Od wielu lat stosowana jest między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Instytucja znajduje podstawę prawną w art. 56a-h Prawa Upadłościowego.

Instytucja upadłości konsumenckiej przeznaczona jest dla osób zadłużonych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe może doprowadzić do częściowego lub całkowitego umorzenia długów. Aby starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trzeba przejść przez kilka etapów, które mogą doprowadzić do upragnionego oddłużenia.

Nierzadko zdarza się, że potrzebujemy dokonać wyceny posiadanej nieruchomości lub prawa rzeczowego (użytkowania wieczystego, służebności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego). Rynek nieruchomości jest dość specyficzny i dlatego bez odpowiednich umiejętności i wiedzy, bardzo łatwo można się zgubić w gąszczu przepisów, zmieniających się tendencji i wahających się cen. Do pomocy w takich sytuacjach został powołany zawód rzeczoznawcy majątkowego. Kim jest rzeczoznawca, jakie ma uprawnienia, a jakie obowiązki, kto i jak może nim zostać? Między innymi na te pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć.

Każda działka budowlana powinna mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej. Wynika to z § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Brak dostępu do drogi publicznej może nieść za sobą negatywne konsekwencje, a w skrajnych przypadkach przekreślić planowaną inwestycję. Warto więc zwrócić szczególną uwagę na to zagadnienie.

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem, nawet jeśli firma prosperuje na rynku bez zarzutu. Zdarza się, że przedsiębiorca straci płynność finansową i stanie się niewypłacalny. W takiej sytuacji może dokonać restrukturyzacji lub ogłosić upadłość przedsiębiorstwa. Postępowanie upadłościowe ma na celu w jak największym stopniu zaspokojenie wierzycieli dłużnika, a także, jeśli to możliwe, zachowanie przedsiębiorstwa i oddłużenie przedsiębiorcy.

W sąsiedztwie apartamentowca Salwator Tower z charakterystyczną wieżą, trwają prace nad wyburzeniem budynku dawnego KFAP-u. Krakowska Fabryka Aparatury Pomiarowej niegdyś była liczącym się przedsiębiorstwem w branży. Dziś jej siedzibę ma zastąpić zabudowa mieszkaniowa. Inwestycja jest realizowana przez firmę Echo Investment S.A.

Tegoroczna majówka będzie zdecydowanie inna niż dotychczasowe. Weekend majowy rozpoczyna się jutro i będzie liczyć zaledwie 3 dni. Obostrzenia związane z pandemią pozamykały przed nami większość z dróg spędzenia weekendu majowego, do których przywykliśmy. Wycieczki krajowe będą bardzo utrudnione przez pozamykane do odwołania miejsca noclegowe a wypady za granicę wiążą się z 2 tygodniową kwarantanną. Również takie rozrywki jak kino, teatr, restauracja czy pub nie są dla nas obecnie dostępne. Obowiązkowa maseczka na twarzy także nie pomaga w korzystaniu z uroków czasu wolnego. Nie wszystko jednak stracone. Zobaczmy jakie mamy możliwości.

Koronawirus zaatakował również rynek nieruchomości, który w ostatnim czasie wydawał się nie do zatrzymania. Ceny nieruchomości pędziły w górę jak szalone, a deweloperzy budowali rekordową liczbę mieszkań. Czego możemy się spodziewać w nadchodzącym okresie?

Wchodząc w związek małżeński, o ile małżonkowie nie zdecydowali się uprzednio zawrzeć małżeńskiej umowy majątkowej, zaczynamy funkcjonować w nowej rzeczywistości zwanej wspólnością majątkową. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje lub jednego małżonka. O tym, czy dany przedmiot majątkowy należy do majątku wspólnego decyduje czas, w którym nastąpiło jego nabycie. Z reguły domniemuje się, ze każde z małżonków ma taki sam udział w majątku wspólnym. Wspólność ustaje wraz z momentem rozwiązania małżeństwa lub w chwili zaczęcia obowiązywania zawartej między małżonkami umowy. Jednak nie wszystko co posiadamy wchodzi w skład majątku wspólnego. Każde z małżonków bowiem ma do dyspozycji jeszcze swój majątek osobisty.

24 marca 2020r weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego. Zadaniem zmian w dotychczasowych przepisach ma być ułatwienie „wyjścia na prostą” osobom, które popadły w tarapaty finansowe.

Kupowanie ubezpieczenia OC samochodu jest dla nas zupełnie naturalnym i oczywistym obowiązkiem. Za nieposiadanie polisy grożą bowiem surowe kary. Niewiele osób pamięta jednak o tym, że równie ważne jest kupienie ubezpieczenia domu lub mieszkania. Czasem może być to nawet obowiązkowe. Kiedy? Na to pytanie odpowiada rzeczoznawca Kraków!

Każdy rzeczoznawca majątkowy, w tym biegły sądowy, wie, jak wiele czynników wpływa na wartość nieruchomości. W tym niektóre z nich niestety obniżają cenę domu lub mieszkania. To musi natomiast rzetelnie i dokładnie wskazywać operat szacunkowy. Dlaczego wycena domu wskazuje wartość niższą, niż zakładaliśmy? Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Kamienica przy ul. Chopina 4 nie ma ostatnio szczęścia. Już ponad trzy lata czeka na wielki remont i renowację. Dlaczego to nie może dojść do skutku? Z jakimi utrudnieniami spotkał się inwestor?

Inwentaryzacja budowlana to pojęcie, z którym spotka się każda osoba, przeprowadzająca generalny remont domu. O ten dokument mogą też zapytać osoby, chcące kupić określoną nieruchomość. Co zatem warto o niej wiedzieć? Kto może ją przeprowadzić? Jakie elementy powinien zawierać ten dokument? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Do krakowskiej prokuratury wpłynęło ostatnio zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawa dotyczy zniszczenia zabytkowego dworu przy ul. Siewnej 25, a także prowadzenia prac budowlanych bez wymaganych pozwoleń. Czy ktoś zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej?

Nieruchomości to półki co jedna z najkorzystniejszych form inwestowania pieniędzy. Mieszkania na wynajem, nieruchomości do generalnego remontu, działki budowlane – wszystkie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wobec tego należałoby wyjaśnić pewne podstawowe pojęcia, rządzące rynkiem nieruchomości. Zacznijmy od lokalu mieszkalnego. Czym jest, jakie ma właściwości i jak się go wycenia?

Kilka dni temu odbyły się uroczystości 25-lecia działalności Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej. Jak się okazało miały one swój krakowski wątek. Nagrodą Polish American Chamber of Commerce Corporate Valor Award 2019 odznaczony został bowiem krakowski deweloper – Terra Casa S.A.

Powszechnie wiadomo, że rzeczoznawca majątkowy powinien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem określonej umowy. Niewiele osób zastanawia się jednak nad tym, jak poważne sankcje grożą za niedopełnienie tego obowiązku i dlaczego tak naprawdę warto wykupić polisę OC.

Na początku grudnia rozpoczęło się wyburzanie słynnego budynku, w którym w latach dziewięćdziesiątych mieściła się słynna giełda komputerowa. Elbud przy ulicy Wadowickiej w Krakowie jest już tylko wspomnieniem.

Operat szacunkowy to dokument o szczególnej wadze i doniosłości. Pełni istotną rolę przede wszystkim jako dowód w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach przed organami administracji. Może się jednak zdarzyć, że strony nie będą zgadzały się z dokonanymi obliczeniami i przyjętą metodą wyceny. Czy mogą go skutecznie kwestionować?

Słynny krakowski szkieletor zmienia się nie do poznania. Trwają bowiem intensywne prace nad stworzeniem w tym miejscu nowoczesnego wieżowca o nazwie Unity Tower. Inwestycja ma przybrać ostateczny kształt do końca 2020 roku.

Kilka dni temu media obiegła informacja, że słynna Kamienica Margrabska, nazywana inaczej Kamienicą Mennicą, została sprzedana. Szczęśliwym nabywcą tej nieruchomości okazała się natomiast firma "NRC". Jak potoczą się dalsze losy tego obiektu?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak złożonym i skomplikowanym procesem jest wycena nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi muszą wziąć pod uwagę wiele różnych czynników oraz dokonać wielu czynności na drodze wyceny. No ale ile właściwie to trwa? Jak długo sporządza się operat szacunkowy?

W procesie wyceny nieruchomości zdarzają się sytuacje, które uniemożliwiają określenie wartości rynkowej nieruchomości. W takiej sytuacji trzeba sięgnąć po inne, dostępne mechanizmy. Jednym z nich jest wartość odtworzeniowa nieruchomości. Czym jest i kiedy należy ją stosować?

Niejednokrotnie rzeczoznawca majątkowy musi dokonać wyliczenia wartości, poniesionych na nieruchomości nakładów. Wówczas takiej wycenie przeznaczona jest dodatkowa część, sporządzanego operatu szacunkowego. Jak zrobić to poprawnie?

Dawny motel Krak już od wielu lat straszył mieszkańców Krakowa. Teraz istnieje jednak szansa na odnowienie jego oblicza – zburzenie starych ruin i stworzenie w tym miejscu czegoś, zupełnie nowego. Jak potoczy się historia słynnego motelu Krak?

Ewidencja gruntów i budynków to jeden z najważniejszych rejestrów, którym w swojej pracy posługuje się rzeczoznawca majątkowy. Może on okazać się przydatny również tym osobom, które zamierzają kupić lub sprzedać daną nieruchomość albo wybudować dom na swojej działce. Co warto wiedzieć o ewidencji gruntów i budynków?

Dzięki nowej uchwale krajobrazowej jest szansa na rozwiązanie problemu wszechobecnych reklam. Nie da się bowiem ukryć, że dzisiaj miasto zalewane jest banerami, billboardami i innymi nośnikami reklam. Jeżeli chcesz wypowiedzieć się na ten temat, masz na to czas do 13 listopada.

Firma Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych podejmuje się nie tylko standardowych, klasycznych wycen, związanych z rynkiem nieruchomości. Niejednokrotnie nasze opinie, dotyczą dużo bardziej złożonej problematyki. Jednym z filarów naszej działalności jest na przykład wycena przedsiębiorstw. Jak to robimy?

Krakowscy wyznawcy wyznania prawosławnego już od wielu lat marzyli o nowej, większej cerkwi, w której mogliby pomieścić się wszyscy wierni. Dzięki decyzji Krakowskiego Magistratu stanie się to możliwe. Wybrano już odpowiednią nieruchomość, a Kościół Prawosławny będzie mógł dodatkowo skorzystać z 95-procentowej bonifikaty na jej zakup.

Chociaż osobę rzeczoznawcy majątkowego kojarzymy najczęściej z klasyczną wyceną nieruchomości, należy pamiętać, iż mogą istnieć różne rodzaje wycen. Niejednokrotnie konieczne staje się na przykład określenie wartości ograniczonego prawa rzeczowego. Jak zrobić to poprawnie?

Krakowska inwestycja w ramach programu "Mieszkanie Plus" coraz bliżej realizacji. Znamy już kształt projektu osiedla, które powstanie w podkrakowskiej Skawinie. Czy warto skorzystać z tej oferty?

Rzeczoznawcy majątkowi, określając wartość danej nieruchomości, korzystają z różnorodnych podejść i metod. Jedną z dostępnych możliwości jest skorzystanie z podejścia porównawczego. Na czym polega ten sposób? Kiedy się z niego korzysta?

Studenci, którzy zdecydują się zamieszkać w nowym akademiku LivinnX, będą mogli skorzystać z wyposażenia, zapewnionego przez sklep IKEA. Wielkimi krokami zbliża się termin oddania tego, jednego z najnowocześniejszych akademików w kraju.

W swojej pracy rzeczoznawca majątkowy nie tylko posługuje się pojęciem wartości rynkowej nieruchomości. Niejednokrotnie, przy specyficznych i trudnych wycenach, konieczne jest sięgnięcie po pojęcie wartości odtworzeniowej. Jak należy rozumieć to pojęcie i kiedy się je stosuje?

Pod koniec lipca rozpoczęła się budowa głównej siedziby Muzeum Fotografii. Projekt jest imponujący, a kiedy zobaczymy pierwsze efekty?

Szykują się kolejne zmiany w rozporządzeniu z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju potwierdziło, że intensywnie pracuje nad modyfikacjami.

Budynek Poczty Głównej przy ulicy Wielopole 2 w Krakowie ma szansę na znaczącą zmianę image'u. To wszystko za sprawą zakupu tego budynku przez dewelopera Zeitgeist Asset Management.

Ustalenie wartości podatku od czynności cywilnoprawnych jest ściśle związane z działalnością rzeczoznawcy majątkowego. Dlaczego warto w tym przedmiocie zasięgnąć jego opinii?

PZFD próbuje zmienić wizerunek krakowskich deweloperów. Czy inwestycje, realizowane w mieście będą miały większą jakość? Czy problemy mieszkańców zostaną w ten sposób rozwiązane?

Jedną z możliwych opcji wyceny przedsiębiorstwa jest ta, z użyciem metody księgowej. Sposób ten należy do grupy metod majątkowych i opiera się na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa wyraża się w składnikach jego majątku. Przedsiębiorstwo warte jest zatem tyle, ile wynosi suma jego pasywów i aktywów. Co jeszcze warto wiedzieć o metodzie księgowej?

W procesie wyceny przedsiębiorstwa niejednokrotnie stosuje się też metodę likwidacyjną. W pełnej nazwie określa się ją jako metodę rynkowej wartości likwidacyjnej. Kiedy warto ją zastosować i jak zrobić to poprawnie?

Małopolski wojewódzki konserwator zabytków – Małgorzata Bogdanowska – zwróciła się do Prezydenta Miasta Krakowa z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stradom". Chce w ten sposób zablokować możliwość budowy dużego obiektu hotelowego w ogrodzie księży Misjonarzy przy Wawelu.

W ramach świadczonych usług dokonujemy kompleksowej i rzetelnej wyceny przedsiębiorstw. W tym celu używamy różnorodnych podejść i metod. Jedną z nich jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Kilkanaście dni temu odbyło się huczne otwarcie biurowca V.Officies. Dlaczego wiele osób śledziło realizację tego projektu z wypiekami na twarzy? Czym zasłynął biurowiec z al. 29 Listopada? Tajemnica tkwi w tym, iż jest to najbardziej ekologiczny budynek Europy Środkowo-Wschodniej i jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów na świecie.

Istnieją różne powody dokonywania wyceny przedsiębiorstwa. Najczęściej uzasadnieniem jest jego sprzedaż, przekształcenie, przeprowadzenie postępowania upadłościowego lub sporządzenie sprawozdania finansowe. W zależności od celu wyceny, wybiera się natomiast odpowiednią metodę. Jakie są metody wyceny przedsiębiorstwa?

Od dłuższego czasu trwają intensywne prace nad nowelizacją ustawy z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Wraz z tą regulacją zmianie ulegną również niektóre przepisy Prawa budowlanego. I właśnie te aspekty zmian wywołują największą burzę. W czym tkwi problem?

Umowa darowizny nie jest najlepszym sposobem na przekazaniu domu lub mieszkania swojemu następcy. Jak zrobić to dobrze i uniknąć długotrwałego postępowania spadkowego?

Wygląda na to, że wreszcie skończą się problemy lokalowe kina ARS. Placówka odnalazła dla siebie nowe miejsce i prawdopodobnie ruszy z seansami w ciągu najbliższych kilku tygodni. Gdzie zostanie zlokalizowane kino?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak trudno jest sprzedać nieruchomość rolną. O potencjalnych problemach dowiadujemy się dopiero wtedy, gdy znajdziemy potencjalnego kupca, a notariusz odmówi przeprowadzenia transakcji.

Jakiś czas temu dyskusja o wyglądzie miasta Krakowa stała się przedmiotem internetowej dyskusji. Zainicjował ją Andrzej Franaszek, a potem poszła prawdziwa lawina. Do konwersacji szybko dołączyli krakowscy mieszkańcy i działacze. Dokąd dotarł ten spór?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument, który określa zapotrzebowanie domu na energię potrzebną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz obsługi klimatyzacji i oświetlenia. W określonych przypadkach przepisy prawa nakładają na właścicieli i zarządców budynków obowiązek uzyskania tego dokumentu.

Krakowski Uniwersytet Rolniczy zyskał nową "twarz". Ostatecznie zakończyły się bowiem prace, związane z jego przebudową i rozbudową, a także zmianą sposobu użytkowania poszczególnych budynków. Teraz budynki gospodarcze, położone przy ul. Balickiej 253B, staną się nowoczesnym kompleksem dydaktycznym.

Od 8 lipca 2005 r. obowiązują przepisy, które umożliwiły przyznawanie rekompensat za tak zwane mienie zabużańskie. Do otrzymania należnego świadczenia konieczne jest jednak dokonanie wyceny mienia, pozostawionego poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. To z kolei należy do zadań rzeczoznawców majątkowych.

W pierwszym kwartale 2017 r. w krakowskiej dzielnicy Krowodrza powstał dość oryginalny, a jednocześnie bardzo kontrowersyjny blok mieszkalny. Mowa o apartamentowcu przy Alei Grottgera 34. Budynek ten od początku swojego istnienia jest przedmiotem licznych dyskusji jego zwolenników i przeciwników. Dlaczego ten niepozorny blok wywołał tyle emocji?

Olbrzymi popyt na nieruchomości oraz problemy firm budowlanych, związane z wysokimi cenami materiałów i niedoborem wykwalifikowanych pracowników, powodują, że od dłuższego czasu ceny nieruchomości rosną. Z tego powodu wiele osób poluje na okazje, aby zaoszczędzić chociażby kilka tysięcy. Świetnym pomysłem na zakup tańszej nieruchomości są przetargi mieszkaniowe. Jak to działa?

Za sprawą kontrowersyjnej uchwały antysmogowej, wśród właścicieli kominów zaczęły krążyć słuchy o konieczności rozbiórki takich obiektów. Czy rzeczywiście kominki znikną z krakowskich domów?

Na początku marca w mediach pojawiła się informacja, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje nad zmianami w planowaniu przestrzennym. Reforma ma wprowadzić trzy zupełnie nowe akty planowania przestrzennego. W ramach tego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wymienia plan ogólny, plan zabudowy i standardy urbanistyczne.

Wygląda na to, że w Krakowie powstaną nowe żłobki i kluby dziecięce. Miasto skorzysta z rządowych dofinansowań. Gdzie powstaną nowe placówki i kiedy projekt zostanie zrealizowany?

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.), jeżeli właściciel nieruchomości dokonał jej podziału i w związku z tym część tej nieruchomości stała się drogą publiczną, droga ta z automatu przechodzi na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa. Za utraconą działkę właścicielowi przysługuje odszkodowanie.

Pod koniec stycznia w Krakowie rozpoczęto realizację dość oryginalnej i wyjątkowej inwestycji. Za kilka lat przy Akademii Wychowania Fizycznego powstanie bowiem prywatny akademik. W budynku znajdzie się aż 277 atrakcyjnych apartamentów.

W zeszłym roku w mediach pojawiła się sensacyjna informacja o trwających pracach, nad stworzeniem wirtualnego rzeczoznawcy majątkowego. Czy specjaliści w dziedzinie wyceny nieruchomości zostaną zastąpieni przez komputery?

Teoretycznie mamy za sobą dwa lata funkcjonowania rządowego programu Mieszkanie Plus. Zgodnie z zapowiedziami sprzed dwóch lat w 2019 r. projekt miał już z powodzeniem działać i w każdym większym mieście miała zostać zrealizowana inwestycja mieszkaniowa dla mniej zamożnych mieszkańców. Tymczasem wiele miast nawet nie rozpoczęło realizować założeń programu. W tym gronie znalazł się między innymi Kraków.

Wiele osób żyje w błędnym przekonaniu, że raz sporządzona wycena nieruchomości może im posłużyć przez wiele lat, przy różnych okazjach. Nic bardziej mylnego. Operat szacunkowy ma ściśle określoną trwałość, która została opisana w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jak długo można zatem z niego korzystać?

Krakowskie uczelnie intensywnie się rozwijają. W najbliższych latach kilka z nich planuje spore inwestycje, dzięki którym studenci zyskają nowe przestrzenie i obiekty. Czy te plany dojdą do skutku? To zależy przede wszystkim od miejskich urzędników.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na mocy nowych przepisów dotychczasowi użytkownicy wieczyści stali się właścicielami zajmowanych nieruchomości. Nie jest jednak tak "różowo", jak mogłoby się wydawać. Nowych właścicieli czekają olbrzymie opłaty. Jak tego uniknąć? Jak skutecznie zaoszczędzić?

W ostatnim czasie krakowskie Błonia stały się atrakcyjnym miejscem pod inwestycje. Coraz więcej deweloperów decyduje się na realizację nowego projektu właśnie w tym miejscu. Jednym z nich jest budowa kontrowersyjnego obiektu Aparthotelu, która swego czasu wywołała niemałą burzę.

W kontekście wyceny praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń rzeczoznawca majątkowy niejednokrotnie współpracuje razem z biegłym rewidentem. Dzieje się tak z uwagi na to, że tego typu wycena jest ściśle związana ze sporządzaniem sprawozdania finansowego. Jak przebiega ta współpraca? Jakie są jej zasady?

W lipcu tego roku pisaliśmy o budowie nowej siedziby Narodowego Centrum Nauki. Prace się wreszcie zakończyły i w grudniu NCN przeprowadziło się do nowej siedziby. Oficjalne otwarcie nastąpiło 17 grudnia 2018. Jak wygląda gmach? Czy pracownicy są zadowoleni z nowej siedziby?

Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego jest, obok ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podstawowym aktem prawnym, regulującym warunki i zasady sporządzania operatów szacunkowych. To swoista "Biblia" dla osób, trudniących się rzeczoznawstwem majątkowym. Co należy wiedzieć o tym dokumencie?

Przy ul. Centralnej 57 w Krakowie "rośnie" zagadkowa budowla. Nad domem jednorodzinnym i warsztatem samochodowym ktoś postanowił wybudować blok. Paradoks polega z kolei na tym, że jakiś czas temu inwestycję uznano za samowolę budowlaną i nakazano jej rozbiórkę. Jak to możliwe, że blok nadal stoi? Czy upór inwestora pozwoli ominąć przepisy?

Już za miesiąc - 1 stycznia 2019 r. - wejdzie w życie nowa ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na mocy tej regulacji użytkownicy wieczyści staną się właścicielami nieruchomości... ale czy na pewno wszyscy?

Projekt inwestycji przy ul. Wielopole w Krakowie, od początku swojego istnienia budzi kontrowersje. Czy zabytkowy budynek banku stanie się parkingiem? O tym dowiemy się w najbliższym czasie.

Rzeczoznawca majątkowy, dokonując wyceny danej nieruchomości musi przede wszystkim określić jej stan. Ta czynność stanowi absolutną bazę do stworzenia rzetelnego i kompleksowego operatu. Od tego również będą uzależnione dalsze ustalenia i finalna cena nieruchomości. Jak zatem określić stan nieruchomości?

Rozpoczęła się modernizacja krakowskiego Muzeum Historii Fotografii. Ta, istniejąca od 1992 r. placówka, de facto jedyna w Polsce publiczna placówka muzealna, już od lat wymagała remontu. Tak naprawdę jej siedziba nigdy bowiem nie została w pełni dostosowana do potrzeb wystawienniczych. Jak zmieni się Muzeum Historii Fotografii?

Decydując się na zakup mieszkania, a w zasadzie rozpoczynając poszukiwania w tym zakresie, wielokrotnie stajemy przed dylematem – czy warto skorzystać z pomocy pośrednika czy też lepiej szukać na własną rękę?

Decyzja zapadła. W kamieniołomie Libana, znanym między innymi z filmu "Lista Schindlera", powstanie park... i nie tylko. Ma to być nowy rekreacyjno-sportowy punkt na mapie Krakowa, w którym mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzić wolny czas. Kiedy przedsięwzięcie zostanie zrealizowane i na co możemy liczyć?

Koncepcja państwa socjalnego, forsowana przez polski rząd, idzie coraz dalej. Tym razem, dzięki ustawie z 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, możliwe będzie uzyskanie dopłat do czynszu za najem. Jak uzyskać takie świadczenie?

Nad malowniczymi Wzgórzami Krzesławickimi zawisło widmo zmiany. Mieszkańcy pobliskiego osiedla, a w szczególności ulicy Wańkowicza, protestują przeciwko wielkiej budowie. W tym miejscu ma bowiem powstać aż 165 mieszkań komunalnych. Czy nowa zabudowa zniszczy małomiasteczkowy klimat tego terenu?

Nasi Klienci, przymierzający się do zakupu domu, niejednokrotnie zwracają się do nas z pytaniem - czym jest decyzja o warunkach zabudowy i kiedy należy ją uzyskać. Odpowiadamy zatem. Decyzję o warunkach zabudowy należy uzyskać wtedy, gdy dany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten wyznaczy ramy planowanej inwestycji, określi co możemy, a czego nie.

Prace, związane z budową Unity Center, przy rondzie Mogilskim, idą pełną parą. Z miesiąca na miesiąc kompleks pnie się coraz wyżej. Czy to koniec słynnego, krakowskiego "Szkieletora"? Tak, do czerwca 2019 r. Grzegórzki mają zmienić się nie do poznania.

Przymierzając się do budowy wymarzonego domu, będziemy musieli stawić czoła licznym formalnościom. Jedną z nich jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W jaki sposób się za to zabrać? Jakie dokumenty należy skompletować? O tym kilka słów w poniższym artykule.

Po wielomiesięcznych negocjacjach wreszcie zapadły wiążące rozstrzygnięcia w kwestii słynnego Hotelu Saskiego. Budynek został sprzedany, a szczęśliwym nabywcą jest sieć hoteli Hilton. Inwestor chce zachować historyczny wygląd budynku. Wystrój hotelu ma nawiązywać do czasów jego świetności.

Jako specjaliści od wyceny wszelkiego rodzaju nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi często otrzymują pytanie od swoich klientów – jak podnieść wartość mieszkania. Czy taki zabieg w ogóle jest możliwy? Co zrobić, by uzyskać lepszą cenę od kupującego?

Nie Kazimierz, nie Czyżyny, nie Dębniki, ale właśnie Stare Podgórze od ponad dwóch lat cieszy się największym zainteresowaniem wśród osób, poszukujących mieszkań na rynku wtórnym. W czym tkwi jego sukces? Dlaczego Stare Podgórze przyciąga mieszkańców Krakowa?

Budowa domu to poważne przedsięwzięcie, które wiąże się z koniecznością dopełnienia licznych formalności. Budynek, aby nadawał się do zamieszkania, musi bowiem spełniać liczne, określone prawem, wymogi. Między innymi, każdy dom wybudowany lub modernizowany po 2009 r. musi posiadać tak zwane świadectwo energetyczne. Czym jest ten dokument i jak go uzyskać?

W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o tym, że w Krakowie zaczyna brakować przestrzeni na nowe inwestycje mieszkaniowe. Popyt na mieszkania w stanie deweloperskim natomiast rośnie już od dłuższego czasu. Jak zatem rozwiązać ten problem? Wielu deweloperów podejmuje się wyzwania dopasowania nowych budynków do zabytkowej zabudowy poszczególnych dzielnic, inni stawiają na inwestycje w tak zwanych "sypialniach Krakowa", czyli na obrzeżach miasta.

Rynek pierwotny nieruchomości obecnie przeżywa prawdziwy rozkwit. Popyt zdecydowanie przerasta podaż, więc deweloperzy dwoją się i troją, aby w jak najkrótszym czasie sprzedać jak najwięcej mieszkań. Ten pośpiech jednak często przekłada się na brak dokładności i proste błędy. W efekcie, odbierając nowe mieszkanie, możemy się spotkać z niemiłą niespodzianką. W jaki sposób dokonać odbioru mieszkania, aby uniknąć problemów w przyszłości?

Wygląda na to, że mieszkańcy Krakowa muszą przygotować się na nową falę utrudnień komunikacyjnych. Stanie się tak za sprawą modernizacji linii kolejowych, które obejmą nie tylko budowę torów, ale również dworców, otaczającej infrastruktury, a także wiaduktów i przejazdów kolejowych. Co nas czeka w najbliższym czasie?

Rzeczoznawca majątkowy w swojej pracy, sporządzając operat szacunkowy, niejednokrotnie sięga po rejestr cen i wartości nieruchomości. To podstawowe narzędzie, pozwalające na wskazanie listy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej oraz określenie średnich cen na danym rynku. Czym właściwie jest ten rejestr? Gdzie i w jakiej formie prowadzi się zbiory cen transakcyjnych?

W marcu tego roku wydawało się, że stary basen przy ulicy Eisenberga w Krakowie odzyska dawny blask. Wtedy bowiem Zarząd Infrastruktury Sportowej czekał już tylko na wydanie pozwolenia na budowę. Projekt był gotowy, czas rozpoczęcia i zakończenia robót zaplanowany, wystarczyło jedynie zakasać rękawy i ruszyć do pracy. Inwestycja miała być gotowa w 2020 roku. Tymczasem na drodze krakowskiego basenu nieustannie pojawiają się przeszkody.

W toku swojej pracy rzeczoznawca majątkowy spotyka się z różnymi prawami rzeczowymi, związanymi z nieruchomością. Każde z nich może w odmienny sposób wpływać na dokonywaną wycenę i każde z nich należy w odpowiedni sposób uwzględnić, sporządzając operat szacunkowy. Czym są prawa rzeczowe i jaki skutek prawny wywołuje każde z nich?

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie jeszcze w 2018 roku zmieni swoją siedzibę. NCN stanie się użytkownikiem nowoczesnego biurowca przy ul. Twardowskiego. Jak mówią pracownicy i kierownictwo agencji, budynek jest dużo większy od obecnego i spełnia wszelkie wymogi. Ile kosztował biurowiec? Kto jest jego autorem? Co ma z tym wspólnego Robert Lewandowski?

Z pojęciem nieruchomości wspólnej spotykamy się najczęściej w kontekście mieszkania kupionego od dewelopera. W momencie oddania inwestycji dochodzi bowiem do wyodrębnienia poszczególnych lokali, które stanowią odrębne przedmioty własności. W budynku, w którym znajdują się te lokalne pozostają natomiast przestrzenie, które nie są częścią tych lokali – będzie to właśnie nieruchomość wspólna.

W krakowskiej Nowej Hucie znów zawrzało za sprawą planowanej nadbudowy i rozbudowy nieruchomości, położonej na osiedlu Teatralnym 19. Dzisiaj – 27 czerwca 2018 r. o godz. 17 – planowany jest protest mieszkańców. Czy to wstrzyma planowaną inwestycję? Czy mieszkańcy osiągną swój cel? Dlaczego nie chcą się zgodzić z planami inwestora?