zakres usług

LEWA STRONA--------------POCZATEK--------------

 • wycena maszyn i urządzeń
 • wycena działek
 • wycena domów
 • wycena lokali mieszkalnych
 • wycena spółdzielczo-własnościowych praw do lokali
 • wycena lokali użytkowych
 • mienie zabużańskie
 • wycena budynków biurowych
 • wycena budynków handlowych
 • wycena budynków magazynowych
 • wycena budynków przemysłowych
 • wycena kamienic
 • wycena hoteli
 • wycena służebności
 • wycena poniesionych nakładów

--------------KONIEC--------------

Operat szacunkowy nieruchomości

---------------------------------------------------------------------

Wydawany przez nas operat szacunkowy nieruchomości to autorska, pisemna opinia rzeczoznawcy majątkowego o wartości przedmiotu wyceny, która stanowi dokument urzędowy. W tym dokumencie znajdują się informacje dotyczące podstaw prawnych, metodologii, zakresu wyceny, celu, uwarunkowań czynności, a także opis stanu nieruchomości, analiza i charakterystyka rynku oraz przedstawiony proces obliczeń i wynik końcowy.

Istotną częścią tego rodzaju dokumentu jest podpis oraz pieczęć rzeczoznawcy majątkowego, wraz z aktualną datą. W przypadku obecności kilku rzeczoznawców, każdy z nich zobowiązany jest do umieszczenia swojego podpisu i pieczęci, wraz z datą. Operat szacunkowy nieruchomości jest ważny w okresie 12 miesięcy od jego sporządzenia. Jednakże jeżeli zmieniły się jakiekolwiek aspekty terenowe bądź stan obiektu, ta data może ulec zmianie.

W jakim celu?

Operat szacunkowy sporządza się dla:

 • zabezpieczenia kredytu,
 • ustalenia ceny nabycia/sprzedaży (również lokalu mieszkalnego),
 • ustalenia podatku od spadku i darowizny,
 • zamiany nieruchomości,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • podziału majątku,
 • prowadzenia egzekucji komorniczej,
 • określenia opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • określenia szkód majątkowych dla potrzeb ubezpieczeniowych.

Ten dokument powinien być sporządzony zgodnie ze standardami zawodowymi, zasadami dobrej praktyki zawodowej i z literą prawa. Autorska opinia powinna przedstawiać w sposób czytelny, przejrzysty i jednostronny wniosek z wyceny. Ponadto istotne jest wskazanie jakiego rodzaju dokładnie techniki oraz metody kalkulacji zostały wykorzystane w operacie szacunkowym nieruchomości, aby można było łatwo prześledzić w jaki sposób postępował rzeczoznawca majątkowy. Operat szacunkowy może być sporządzany w oparciu o odpis księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, a także wypis z planu zagospodarowania przestrzennego.

Co powinien zawierać?

Prawidłowo sporządzony dokument, zgodny z obecnymi wymogami formalnymi sprawi, że zostanie on przyjęty przez każdy bank. W pełni zdając sobie z tego sprawę, uwzględniamy w nim wszystkie wymagane komponenty, dbając o przejrzystość każdego zapisku. Dzięki temu obliczenia zostaną z łatwością zrozumiane zarówno przez kredytobiorcę, jak i bank. Podczas sporządzania operatu szacunkowego nieruchomości nie wykorzystujemy dokumentów starszych niż trzy miesiące.

Operat szacunkowy wykonujemy w naszym biurze w Krakowie i zawsze zwracamy uwagę na to, aby zawierał on:

 1. stronę tytułową;
 2. wyciąg z operatu szacunkowego;
 3. określenie przedmiotu, zakresu i uwarunkowań wyceny;
 4. określenie celu wyceny;
 5. określenie podstaw formalnych, prawnych i merytorycznych sporządzenia dokumentu oraz źródeł danych o nieruchomości;
 6. określenie dat ważnych dla określenia wartości nieruchomości;
 7. opis stanu przedmiotu wyceny;
 8. wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;
 9. analizę i charakterystykę rynku w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny, opisujące rynek właściwy ze względu na rodzaj, obszar i okres objęte analizą;
 10. przedstawienie i uzasadnienie wyboru podejścia, metody i techniki wyceny oraz wskazanie rodzaju określanej wartości;
 11. określenie wartości przedmiotu wyceny z przedstawieniem przyjętych założeń i niezbędnych obliczeń;
 12. wynik końcowy wraz z uzasadnieniem;
 13. klauzule;
 14. podpis autora (autorów) z użyciem pieczęci zawodowej;
 15. ustalenia dodatkowe i załączniki, których zamieszczenie jest uzasadnione.

Operat szacunkowy jest ważny 1 rok od dnia sporządzenia.

Jedną z czynności w stosunku do już opracowanego operatu szacunkowego jest aktualizacji wyceny.
Aktualizacja wyceny wykonywana jest przez tego samego rzeczoznawcę sporządzonego, mające na celu odpowiednio:
potwierdzenie, w wyniku analizy, że wartość nieruchomości określona w tym operacie jest aktualna, określenie nowej wartości nieruchomości, zaktualizowanej na datę dokonywania aktualizacji, lub odpowiednio na inną datę.